Každý měsíc v našem vzdělávacím programu má jiné téma, které má podtémata a ty realizujeme v 7 oblastech v nichž máme určen cíl a následnou realizaci pomocí konkrétních aktivit. Nestane se tak, že byste nevěděli co s dětmi děláme a vidíte také kvalitu našich metod a přípravy dítěte pro další studium.

Oblasti v nichž realizujeme vzdělávací program – Osobnostní a sociální výchova, Výtvarné činnosti, Hudební činnosti, Pohybové činnosti, Rozumová výchova, Jazyková a literární činnost, Grafomotorická výchova.

ZÁŘIJOVÉ TÉMA: KDO JSEM A KDE ŽIJI

 

PODTÉMATA:

  • Já a moji kamarádi v MŠ
  • Poznáváme vše v MŠ a jejím okolí

Realizace průběžných cílů:

Empatický přístup při jednání s dítětem s ohledem na jeho individualitu; laskavý, ale důsledný přístup k dodržování pravidel; podpora a vedení k samostatnosti při oblékání, hygieně a stravování; ukazovat správný vzor; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů

 Osobnostní a sociální výchova


Cíl: rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě i ostatním; osvojovat si dovednosti důležité k podpoře osobní pohody i pohody prostředí

Realizace: formou her a komunitních rozhovorů v kruhu se navzájem seznamujeme; učíme se rozeznávat svá jména; říkáme si své záliby a co umíme; říkáme si, co se nám líbí na kamarádovi a ve školce; tvoříme společná pravidla (př. her: Kutálej se míčku, Řekni mi, co se ti na mě líbí, Ahoj, ahoj, je dobře, že jsi s námi, Uvijeme věneček, ze všech našich kytiček, Dobrý den,…)

 Výtvarné činnosti


Cíl: naučit děti zvládat jednoduché základní výtvarné činnosti – práce s pastelkami a provádět úkony s výtvarnými pomůckami; u společných prací podporovat kooperaci; podporovat správných úchop pracovních pomůcek (štětec, nůžky, pastelky,…)

Realizace: práce s pastelkami a jiným materiálem – Kreslím svého kamaráda, Tvoříme dárek pro kamaráda, vytváření pravidel správného chování (pravidla třídy)

 Hudební činnosti


Cíl: vytvořit příjemnou atmosféru důvěry, postupně se seznamovat s hudebními nástroji

Realizace: hudební rozcvička, píseň „Dnes poprvé jdu do školky“, známých lidových písní „Prší prší“, „Maličká su“, „Cib, cib cibulenka“, „Běžela ovečka“

 Pohybové činnosti


Cíl: podpořit zvládání základních pohybových dovedností přiměřených věku a prostorové orientace; seznámit se s prostorem MŠ a jejím okolím; orientovat se v něm vytvářet vztah k místu a prostředí ve kterém žiji

Realizace: využití psychomotorických her: Čáp ztratil čepičku, To místo je moje, Hra na domečky, …; prohlídka prostor školky – hrajeme si na vláček; vycházky v okolí školky a povídání si, kde co vidíme a k čemu je to užitečné

+ pravidelné ranní cvičení:

Cíl: naučit děti vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru

Realizace: hra Kuba řekl, Na zrcadlo; tanec na dětské písničky podle vzoru paní učitelky Pásla ovečky, Když máš radost a víš o tom, Měla babka čtyři jabka

 

 Rozumová výchova


Cíl: poznávat barvy (podle věku); procvičovat paměť; procvičovat matematické představy; osvojit si správné zacházení s hračkami a předměty denní potřeby

Realizace: společné pojmenování a úklid hraček, Kimova hra, Který kamarád zmizel; komunitní rozhovor o tom, jak se chováme ke hračkám ve školce, že má hračka své místo a je potřeba se o ně starat

 Jazyková a literární činnost


Cíl: rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, snažit se o správnou výslovnost, ovládat dech, tempo a intonaci řeči, čtením knih vést k rozšíření slovní zásoby a rozvoji fantazie a představivosti

Realizace: v rámci komunitních kruhů a ranních osobních rozhovorů povídání o sobě, co máme rádi, kde bydlíme a s kým; čtení knih: Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Bob a bobek, Káťa a Škubánek

 Grafomotorická výchova


Cíl: uvolňovat zápěstí a ramenní klouby

Realizace: kreslení sluníčka, deště, duhy, klubíčka