Každý měsíc v našem vzdělávacím programu má jiné téma, které má podtémata a ty realizujeme v 7 oblastech v nichž máme určen cíl a následnou realizaci pomocí konkrétních aktivit. Nestane se tak, že byste nevěděli co s dětmi děláme a vidíte také kvalitu našich metod a přípravy dítěte pro další studium.

Oblasti v nichž realizujeme vzdělávací program – Osobnostní a sociální výchova, Výtvarné činnosti, Hudební činnosti, Pohybové činnosti, Rozumová výchova, Jazyková a literární činnost, Grafomotorická výchova.

DUBNOVÉ TÉMA: KDE BYDLÍŠ, ZVÍŘÁTKO

 

 

PODTÉMATA:

1) Veselé koledování

2) Zvířátka u nás doma a jejich mláďátka

 Osobnostní a sociální výchova


Cíl: vytvářet prosociální postoje k druhému – rozvíjení sociální citlivosti, tolerance, respektu; umět přijímat ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky – sebehodnocení; obohacovat vzájemnou komunikaci dětí a zajišťovat pohodu těchto vztahů

Realizace: formou společných aktivit, kde je důraz na vzájemnou kooperaci a dodržování pravidel (např. společné výtvarné aktivity a řízené společné hry; čtení prosociální literatury,…); vytváření zdravého prostředí v MŠ; laskavý, ale důsledný přístup k dodržování sociálních pravidel; podpora ke spolupráci a ochotě pomoci při základních činnostech; ukazovat správný vzor chování; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů;

 Výtvarné činnosti


Cíl: naučit děti zvládat jednoduché základní výtvarné činnosti; seznámit děti s alternativními výtvarnými materiály; nacvičit a podporovat správné používání  výtvarných pomůcek; rozvíjet estetický vztah ke světu, životu, kultuře a umění; zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik; rozvíjet tvořivé myšlení a sebevyjádření

Realizace: výroba klíče k otevření jara; malování jarního sluníčka; tvoření jarních květin různými výtvarnými technikami;  výroba „Moranky“ ze dřeva a látky (společná práce); zdobení velikonočních vajíček (ubrousková technika)

 Hudební činnosti


Cíl: zvládat základní hudební dovednosti, rozvíjet kulturně estetické hudební dovednosti; rozvíjet pohybové dovednosti – koordinace pohybů, sladění pohybů s rytmem a hudbou

Realizace:  hra s písní „Mám vajíčko, mám“, zpěv a pohybové ztvárnění písní Malé kotě, Když jsem já sloužil, Já mám koně, Pásla ovečky; poslech písně Krávy, krávy jak si vlastně povídáte, hra na Orffovy hudební nástroje

 Pohybové činnosti


Cíl: rozvíjet a ovládat pohybový aparát a tělesné funkce; koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, zachovávat správné držení těla

Realizace: psychomotorická hra Všechno lítá, co peří má, Kočka a myš, Šlo vajíčko na vandr, Zlatá brána; ptačí tanec; pohybové ztvárnění říkanky O kočičce, Had leze z díry; pohybové ztvárnění písní Malé kotě, Když jsem já sloužil, Já mám koně, Pásla ovečky; cviky na protažení a zpevnění těla; práce s padákem; pobyt venku, v tělocvičně; lesní pedagogika

 Rozumová výchova


Cíl: vytvářet základy pro práci s informacemi – encyklopedie i obrazový materiál; rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech jeho formách; osvojovat si poznatky chránící před nebezpečnými vlivy prostředí – kontakt se zvířaty, neubližovat zvířatům; umět pojmenovat názvy mláďátek

Realizace: Velikonoce – symboly Velikonoc, velikonoční tradice (využití magnetických obrázků, knížek a DVD); procvičování vizuální paměti: „Který velikonoční symbol zmizel?“, komunitní rozhovory: domácí zvířátka a jejich mláďátka, jak se k zvířátkům chováme, jaké je moje oblíbené zvíře, bezpečnost u zvířat (využití magnetických obrázků, encyklopedií, čtení ukázek knih o zvířátkách – Veselá farma), pracovní listy – Mláďata; procvičování barev (hra Koťátko najdi své klubíčko); procvičování akustické paměti (zvuky zvířat);

 Jazyková a literární činnost


Cíl: rozvíjet estetické dovednosti slovesné i dramatické; rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka; rozvíjet a kultivovat paměť, pozornost, představivost, fantazii; osvojovat si poznatky o říši zvířat

Realizace: nácvik velikonočních básniček, četba knihy Kocourek Modroočko, ukázka z knihy Veselá farma; čtení pohádek O koťátku, co neumělo mňoukat a Kohoutkovi a slepičce + dramatizace pohádek; ukázka z knih Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily;

 Grafomotorická výchova


Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjet a zvládat dovednosti v oblasti jemné motoriky; podporovat správný úchop tužky

Realizace: práce s drobným materiálem – semínky, peříčka, lepení drobných výřezů/samolepek na velikonoční vajíčka; pracovní list – Klubíčko, Mláďátka; průběžné upevňování správného úchopu tužky během spontánního kreslení; nabízení aktivit zaměřených na jemnou motoriku – navlékání korálků, třídění drobných kostiček, …