Každý měsíc v našem vzdělávacím programu má jiné téma, které má podtémata a ty realizujeme v 7 oblastech v nichž máme určen cíl a následnou realizaci pomocí konkrétních aktivit. Nestane se tak, že byste nevěděli co s dětmi děláme a vidíte také kvalitu našich metod a přípravy dítěte pro další studium.

Oblasti v nichž realizujeme vzdělávací program – Osobnostní a sociální výchova, Výtvarné činnosti, Hudební činnosti, Pohybové činnosti, Rozumová výchova, Jazyková a literární činnost, Grafomotorická výchova.

KVĚTNOVÉ TÉMA: KDYŽ HŘEJE SLUNÍČKO

 

PODTÉMATA:

  1. Zvířátka v ZOO
  2. Na louce a na zahradě je nám prima
  3. Hurá prázdniny

 Osobnostní a sociální výchova


Cíl: rozvíjet dovednosti důležité k podpoře osobní pohody a pohody prostředí; rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě – získání sebevědomí, sebedůvěry a citové samostatnosti; podporovat dětská přátelství

Realizace: vytváření zdravého prostředí v MŠ; laskavý, ale důsledný přístup k dodržování sociálních pravidel; podpora ke spolupráci a ochotě pomoci při základních činnostech; ukazovat správný vzor chování; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů; využívat techniky hodnocení a sebehodnocení při práci s dětmi; vytvářet aktivity vedoucí ke spolupráci mezi dětmi

 Výtvarné činnosti


Cíl: vytváření estetického vztahu ke kultuře a umění; rozvíjení výtvarných dovedností a technik; rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné motoriky v přírodním prostředí

Realizace: tvoření zvířátek z otisků ruky, společná práce při vytváření zoologické zahrady, prohlížení knížek s exotickými zvířaty; zdobení kamínku; výroba motýlka z kolíčku; sbírání drobných přírodnin (kamínky, šišky, klacíky) a tvorba obrázků z nich

 Hudební činnosti


Cíl: zvládat základní hudební dovednosti, rozvíjet kulturně estetické hudební dovednosti; umět se vyjadřovat prostřednictvím hudebně pohybových činností, rozvíjet pohybové dovednosti – koordinace pohybů, sladění pohybů s rytmem a hudbou

Realizace: zpěv a pohybové ztvárnění písní V zoologické zahradě, Chytila jsem na pasece motýlka, Beruška, Mravenčí paseka; hra na Orffovy hudební nástroje; spontánní tanec na hudbu

 Pohybové činnosti


Cíl: využívat aktivní pohyb; rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky v přírodním prostředí

Realizace: pohybové ztvárnění říkanky Motýlek, Léto; Pohybové ztvárnění písniček Chytila jsem na pasece motýlka, Beruško půjč mi jednu tečku; pobyt venku a na zahradě (využití prolézaček a míčových her), pobyt v tělocvičně (využití míčových her, padáku, overballů, překážkových drah,…); lesní pedagogika (využívat terénu ke zvládání překážek, pohybové hry)

 Rozumová výchova


Cíl: vytvářet základy pro práci s informacemi – encyklopedie i obrazový materiál, osvojovat si poznatky o přírodě a přírodních jevech v létě; procvičení všech smyslů – sluch, zrak, čich, hmat a chuť

Realizace: komunitní rozhovory: zvířátka v ZOO + jak se ke zvířátkům chováme, bezpečnost u zvířat, léto, prázdniny (využití magnetických obrázků, knížek); cvičení a hry na smysly (ochutnávání ovoce, poznávání tvaru poslepu, poznávání vůní; …)

 Jazyková a literární činnost


Cíl: rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka; rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, naučit se nazpaměť krátké texty

Realizace: četba z knihy Žofka ředitelkou V ZOO, četba klasických pohádek od různých autorů + děti si budou nosit své oblíbené knížky; zhlédnutí pohádky na DVD Mach a Šebestová v ZOO, nácvik krátkých říkanek Motýl, Léto

 Grafomotorická výchova


Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjet a zvládat dovednosti v oblasti jemné motoriky; podporovat správný úchop tužky

Realizace: práce s drobným materiálem – semínky, peříčka, lepení drobných výřezů/samolepek na velikonoční vajíčka; pracovní list – Klubíčko, Mláďátka; průběžné upevňování správného úchopu tužky během spontánního kreslení; nabízení aktivit zaměřených na jemnou motoriku – navlékání korálků, třídění drobných kostiček, …