Každý měsíc v našem vzdělávacím programu má jiné téma, které má podtémata a ty realizujeme v 7 oblastech v nichž máme určen cíl a následnou realizaci pomocí konkrétních aktivit. Nestane se tak, že byste nevěděli co s dětmi děláme a vidíte také kvalitu našich metod a přípravy dítěte pro další studium.

Oblasti v nichž realizujeme vzdělávací program – Osobnostní a sociální výchova, Výtvarné činnosti, Hudební činnosti, Pohybové činnosti, Rozumová výchova, Jazyková a literární činnost, Grafomotorická výchova.

LISTOPADOVÉ TÉMA: KDYŽ PADÁ LISTÍ

 

 

PODTÉMATA:

  • Co umí vítr a déšť
  • Jak se zvířátka připravují na zimu
  • Sv. Martin a brzy začne advent

Průběžné cíle měsíce:

  • rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte
  • získávat schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

Realizace průběžných cílů:

laskavý, ale důsledný přístup k dodržování pravidel; podpora a vedení k samostatnosti při základních činnostech; ukazovat správný vzor chování; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů

 Osobnostní a sociální výchova


Cíl: posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému dítěti v dětské herní skupině; spolupracovat s ostatními, respektovat potřeby jiného dítěte; rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, vytvářet společná pravidla soužití; utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách

Realizace: formou společných aktivit, kde je důraz na vzájemnou kooperaci a dodržování pravidel (např. společné výtvarné aktivity a řízené společné hry; čtení prosociální literatury,…); podporou a vytvářením prostředí pro společné spontánní aktivity; vytvářením zdravého prostředí v MŠ;

 Výtvarné činnosti


Cíl: naučit děti zvládat jednoduché základní výtvarné činnosti – modelína, tvrdnoucí hmota; seznámit děti s alternativními výtvarnými materiály – přírodní materiál; u společných prací podporovat kooperaci; nacvičit a podporovat správné používání  výtvarných pomůcek

Realizace: práce s modelínou či slaným těstem – otiskování listů do hmoty; práce s přírodními materiály (dýňová semínka, oříšky, listy, šišky)– tvoření ježka, veverky; práce s tvrdnoucí hmotou – vánoční ozdoby na stromeček ve školce; práce s třpytivým alternativním materiálem – SV. Martin na bílém koni;

 Hudební činnosti


Cíl: vyjadřovat pomocí hudby své pocity; zvládat základní hudební dovednosti, seznámit se základními hudebními nástroji

Realizace: hudební rozcvičky, píseň Kočka leze dírou, Nechoď tam, prší tam; Listopad, Bude zima, Žežuličko, kde jsi byla?; hra na Orffovy hudební nástroje (ztvárnění deště, větru, bouřky),vyrábění alternativních hudebních nástrojů – dešťová hůl;  využití padáku při pohybovém ztvárnění větru, větříku, vánku, hry s padákem a listím; využití kresby při poslechu hudby; nácvik písní na vánoční besídku

 Pohybové činnosti


Cíl: využívat aktivní pohyb, umět vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru; vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém žiji; osvojovat si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a vytvářet zdravé životní návyky a postoje; Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, životě a přírodě a jejich proměnách; těšit se z přírodních krás

Realizace: využití psychomotorických her – Na veverky,Na jeleny,  Padá listí, Zvířátka jdou spát,Podzimní vítr, Déšť; hra na tělo – ztvárnění deště a větru; hry s padákem – dešťová brána; lesní pedagogika – Podzim v lese; procházky do přírody v okolí školky; pravidelné ranní cvičení; za nepříznivého počasí využití tělocvičny; nácvik tanečků na vánoční besídku

 

 

 Rozumová výchova


Cíl: vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný; osvojovat si jednoduché poznatky o světě, životě a přírodě a jejich proměnách; využívání všech smyslů, všímat si nového, změněného, chybějícího

Realizace: využití komunitních rozhovorů v kruhu a povídání si o podzimu a změnách v přírodě a v počasí(využití magnetických obrázků – počasí …, vhodné oblečení); povídání si o adventu a co znamená sv. Martin na bílém koni; procházky v přírodě, v lese

 Jazyková a literární činnost


Cíl: umět sledovat a vyprávět (u starších dětí) příběh, pohádku; rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti, slovesné a literární – poslech pohádek, příběhů, básní a dětských říkanek

Realizace: ukázky z knihy Chaloupka na vršku – Sv. Martin; recitace říkanek Vítr,Prší, prší, celý den, Listopad; nácvik básní a říkanek na vánoční besídku

 Grafomotorická výchova


Cíl: nacvičit a upevnit správný úchop tužky, pastelky; uvolňovat zápěstí a ramenní kloub

Realizace: pracovní listy – sv. Martin (vybarvování a dokreslení vloček), počasí (déšť, vítr)