Každý měsíc v našem vzdělávacím programu má jiné téma, které má podtémata a ty realizujeme v 7 oblastech v nichž máme určen cíl a následnou realizaci pomocí konkrétních aktivit. Nestane se tak, že byste nevěděli co s dětmi děláme a vidíte také kvalitu našich metod a přípravy dítěte pro další studium.

Oblasti v nichž realizujeme vzdělávací program – Osobnostní a sociální výchova, Výtvarné činnosti, Hudební činnosti, Pohybové činnosti, Rozumová výchova, Jazyková a literární činnost, Grafomotorická výchova.

ÚNOROVÉ TÉMA: SVĚT KOLEM NÁS

 

 

PODTÉMATA:

1) Čím se dopravujeme

2) Hádej, čím jsem

3) Masopustní veselí

 Osobnostní a sociální výchova


Cíl: utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a podle toho se chovat; rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem; posilovat prosociální chování při vzájemné pomoci a umění dohodnout se

Realizace: formou společných aktivit, kde je důraz na vzájemnou kooperaci a dodržování pravidel (např. společné výtvarné aktivity a řízené společné hry; čtení prosociální literatury,…; vytváření zdravého prostředí v MŠ; laskavý, ale důsledný přístup k dodržování sociálních pravidel; podpora ke spolupráci a ochotě pomoci při základních činnostech; ukazovat správný vzor chování; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů

 Výtvarné činnosti


Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka; rozvíjet a zvládat dovednosti v oblasti jemné motoriky; naučit děti zvládat jednoduché základní výtvarné činnosti; seznámit děti s alternativními výtvarnými materiály; u společných prací podporovat kooperaci; nacvičit a podporovat správné používání výtvarných pomůcek

Realizace: vytváření dopravních prostředků z rozmanitého materiálu, skládání obálky z papíru a výroba známky na dopis, výroba masopustní škrabošky zdobené drobnými kamínky; „pečení“ papírových koláčů (práce s mákem, semínky), výroba jednoduchého hudebního nástroje z alternativních materiálů, výroba loutky z papírového sáčku, výroba semaforu z drobných ústřižků papíru (společná práce), skládání lodě z papíru

 Hudební činnosti


Cíl: zvládat základní hudební dovednosti, rozvíjet kulturně estetické hudební dovednosti; umět se vyjadřovat prostřednictvím hudebně pohybových činností

Realizace: nácvik písní Pekla vdolky, Pec nám spadla, Šel tudy, Poštovský panáček, Šel zahradník do zahrady a Jede, jede mašinka; pohybové ztvárnění vybraných písní; hra na Orffovy nástroje u vybraných písní, doprovod písní vyrobeným jednoduchým nástrojem; poslech a hádání melodií známých písniček

 Pohybové činnosti


Cíl: rozvíjet pohybové a manipulační činnosti; rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky; využívat aktivní pohyb

Realizace: pohybové rozcvičky motivované dopravními prostředky, psychomotorická hra Sochy, Autíčka, Začarovaný vílí tanec; pohybové ztvárnění písní a říkanek Letadlo, Pekař, Kovář, Poštovský panáček, Šel zahradník, …; procházky po okolí – pozorování dopravních prostředků a dopravních značek, procházky okolo obchodů a jejich pojmenování; za nepříznivého počasí využití tělocvičny k psychomotorickým hrám;

 Rozumová výchova


Cíl: pomáhat pečovat o okolní životní prostředí; osvojovat si poznatky o technickém prostředí a o světě; procvičovat paměť a matematickou představivost dle věku; procvičovat barvy

Realizace: využití komunitních rozhovorů v kruhu o světě práce (proč se chodí do práce, jaké zaměstnání má maminka a tatínek, jaké zaměstnání se ti líbí,…), o světě dopravy (jaké dopravní prostředky znáš a kterými rád jezdíš, k čemu je semafor a dopravní značky,…), využití magnetických obrázků, úryvků z knih, obrázkových knížek, hádanek na povolání a dopravní prostředky, …; procházky v přírodě a okolí města – pozorování dopravy; procvičení barev, procvičení zrakové paměti hrou Co se  ztratilo/ co chybí (Kimova hra); procvičování matematické představivosti – malý, velký, hodně, málo

 Jazyková a literární činnost


Cíl: vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a pocity, rozvíjet a kultivovat paměť, pozornost, představivost, fantazii

Realizace: čtení z knihy O mašinkách, ukázky z knih Chaloupka na vršku – masopust; Krteček a autíčko;  nácvik a pohybové ztvárnění říkadel a básní – Medvěd, Kovář, Pekař, Semafor,… klást dětem otázky k příběhům; vést rozhovory v komunitních chvilkách na dané téma a nechat děti vyjádřit své nápady a myšlenky; nechat děti vybrat pohádku, která se bude číst; podporovat prohlížení knížek a časopisů při odpočinkových aktivitách; pohádka Kubula a Kuba Kubikula na DVD

 Grafomotorická výchova


Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjet a zvládat dovednosti v oblasti jemné motoriky

Realizace: zdobení masopustní masky drobnými kamínky, zdobení semaforu drobnými papírky; průběžné upevňování správného úchopu tužky během spontánního kreslení; uvolňovat zápěstí a ramenní kloub – vlny, kruhy, let letadla,…; nabízení aktivit zaměřených na jemnou motoriku – navlékání korálků, třídění drobných kostiček