Každý měsíc v našem vzdělávacím programu má jiné téma, které má podtémata a ty realizujeme v 7 oblastech v nichž máme určen cíl a následnou realizaci pomocí konkrétních aktivit. Nestane se tak, že byste nevěděli co s dětmi děláme a vidíte také kvalitu našich metod a přípravy dítěte pro další studium.

Oblasti v nichž realizujeme vzdělávací program – Osobnostní a sociální výchova, Výtvarné činnosti, Hudební činnosti, Pohybové činnosti, Rozumová výchova, Jazyková a literární činnost, Grafomotorická výchova.

PROSINCOVÉ TÉMA: PANÍ ZIMA JEDE

 

 

PODTÉMATA:

  1. Jedou sáně z kopečka
  2. My se zimy nebojíme – zdravý životní styl, oblečení

Průběžné cíle měsíce:

  • rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte
  • získávat schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

Realizace průběžných cílů:

laskavý, ale důsledný přístup k dodržování pravidel; podpora a vedení k samostatnosti při základních činnostech; ukazovat správný vzor chování; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů

 Osobnostní a sociální výchova


Cíl: vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách; uvědomit si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování

Realizace: formou společných aktivit, kde je důraz na vzájemnou kooperaci a dodržování pravidel (např. společné výtvarné aktivity a řízené společné hry; čtení prosociální literatury…); vytváření zdravého prostředí v MŠ; laskavý, ale důsledný přístup k dodržování sociálních pravidel; podpora ke spolupráci a ochotě pomoci při základních činnostech; ukazovat správný vzor chování; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů

 Výtvarné činnosti


Cíl: rozvíjet výtvarné, pracovní schopnosti a dovednosti, naučit děti zvládat jednoduché základní výtvarné činnosti; seznámit děti s alternativními výtvarnými materiály; u společných prací podporovat kooperaci; nacvičit a podporovat správné používání výtvarných pomůcek

Realizace: práce s přírodními materiály – větvičky, práce s vodovými barvami – zimní krajina, práce s inkoustem a zmizíkem, krajka – zimní okno; práce s krepovým papírem – sněhulák, vytváření zimního oblečení, výroba tříkrálové koruny z papíru, práce s textilním materiálem – postavy Tří králů

 Hudební činnosti


Cíl: zvládat základní hudební dovednosti, rozvíjet kulturně estetické hudební dovednosti; umět se vyjadřovat prostřednictvím hudebně pohybových činností

Realizace: hudební rozcvičky, zpěv a poslech písní o zimě – Bude zima, bude mráz;  Zima, zima tu je, Chumelí se, chumelí, Sněží, sněží, mráz kolem běží, Tančí vločka sněhová, Tři králové; hra na Orffovy hudební nástroje, využití padáku a jiných pomůcek při pohybovém ztvárnění písní

 Pohybové činnosti


Cíl: rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky; využívat aktivní pohyb, umět ovládat dechové svalstvo

Realizace: pantomimické ztvárnění zimních sportů, využití pomůcek v tělocvičně k jejich napodobení – „sáňkování“ na lavičce, stavění sněhuláka z obručí, klouzání se po žíněnce, využití psychomotorických her„Na ledové sochy“,Sněhulák“, „Meluzína“; překážkové dráhy; procházky do přírody v okolí školky; pravidelné ranní cvičení; za nepříznivého počasí využití tělocvičny; využití sněhu k zimním radovánkám

 Rozumová výchova


Cíl: rozlišovat co zdraví prospívá, co škodí; informovat o zimních radovánkách a sportech; uvědomit si preventivní chování v zimě před nachladnutím – vhodné oblékání, správná výživa; chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je používat

Realizace: využití komunitních rozhovorů v kruhu a povídání si o zimních sportech a radovánkách, o vhodném oblékání v zimě, jak bojovat proti nachlazení (využití magnetických obrázků, úryvků z knih, obrázkových knížek); procházky v přírodě a okolí města; procvičovat matematickou představivost (dle věku – hodně, málo, malý, velký, množství do dvou, třídit podle barvy)

 Jazyková a literární činnost


Cíl: rozvíjet a kultivovat paměť, pozornost, představivost, fantazii

Realizace: čtení z knihy Zasněžené pohádky, ukázky z knih Děti z Bullerbynu – Sáňkujeme, Chaloupka na vršku – Tři králové; Krteček – Sněhulák,…; četba, nácvik a pohybové ztvárnění zimních říkadel a básní – Sněhulák, Sněží, Čepice, …;

 Grafomotorická výchova


Cíl: nacvičovat správný úchop tužky; uvolňovat zápěstí a ramenní kloub

Realizace: pracovní listy – sněhulák, zimní sporty