Každý měsíc v našem vzdělávacím programu má jiné téma, které má podtémata a ty realizujeme v 7 oblastech v nichž máme určen cíl a následnou realizaci pomocí konkrétních aktivit. Nestane se tak, že byste nevěděli co s dětmi děláme a vidíte také kvalitu našich metod a přípravy dítěte pro další studium.

Oblasti v nichž realizujeme vzdělávací program – Osobnostní a sociální výchova, Výtvarné činnosti, Hudební činnosti, Pohybové činnosti, Rozumová výchova, Jazyková a literární činnost, Grafomotorická výchova.

KVĚTRNOVÉ TÉMA: MŮJ DOMOV

PODTÉMATA:

  • Veselé koledování
  • Zvířátka u nás doma a jejich mláďátka

 Osobnostní a sociální výchova


Cíl: rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, vnímat a přijímat hodnoty v tomto společenství uznávané; pochopit, že každý má ve společnosti, rodině, třídě, skupině svoji roli, podle které je třeba se chovat; uplatňovat svá přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

Realizace: formou společných aktivit, kde je důraz na vzájemnou kooperaci a dodržování pravidel (např. společné výtvarné aktivity a řízené společné hry; čtení prosociální literatury,…); vytváření zdravého prostředí v MŠ; laskavý, ale důsledný přístup k dodržování sociálních pravidel; podpora ke spolupráci a ochotě pomoci při základních činnostech; ukazovat správný vzor chování; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů

 Výtvarné činnosti


Cíl: rozvíjet tvořivost; naučit děti zvládat jednoduché základní výtvarné činnosti; seznámit děti s alternativními výtvarnými materiály; nacvičit a podporovat správné používání  výtvarných pomůcek; rozvíjet estetické dovednosti; soustředit se na činnost a její dokončení; posilovat citové vztahy k rodině

Realizace: výroba dárečku pro maminku k svátku maminek (kytička z papírového košíčku, čokoládové bonbony); výroba foto-rámečku (práce s kartonem)+ kresba člena rodiny do rámečku; den oblíbené hračky – tvoření domečku pro svoji hračku, focení s hračkou; stavění domečků z dřevěných či molitanových kostek, dřívek, přírodního materiálu; výroba perníčků z kartonu a lepení drobného materiálu; výroba loutek a rekvizit k pohádkám

 Hudební činnosti


Cíl: rozvíjet hudební dovednosti vokální i instrumentální; posilovat citové vztahy k rodině

Realizace: zpěv a pohybové ztvárnění písní Muzikantská rodina, Ach synku, synku; hra na Orffovy hudební nástroje; pohybové ztvárnění písní, zpívání pohádkových písniček

 Pohybové činnosti


Cíl: osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti – zvládat sebeobsluhu, zacházet s předměty denní potřeby; rozvíjet základní pohybové dovednosti v různém prostředí – zvládání překážek, házení

Realizace: pohybové ztvárnění říkanky Moje zlatá maminko, Naše rodina; Táta dupe; pohybová hra Domeček;  podporovat a dbát na rozvíjení sebeobsluhy při oblékání , stravování a hygieně; pobyt venku, v tělocvičně (využívat míčové hry a překážkové dráhy); dramatizace pohádek Perníková chaloupka, Princeznička na bále, Budulínek, Červená Karkulka

 

 Rozumová výchova


Cíl: rozvíjet komunikativní dovednosti verbální i neverbální; vytvářet povědomí o sounáležitosti s rodinou; orientovat se v základních členech rodiny; vědět, kam patřím; orientovat se ve svém místě bydliště a domově; procvičování barev, logického přemýšlení a paměti; povzbuzení dětské fantazie a představivosti, rozlišení dobra a zla

Realizace: komunitní rozhovory: rodina – povídání nad rodinnými fotografiemi (členové, jména, zaměstnání), můj domov (možnosti bydlení, názvy pokojů); moje oblíbená hračka/knížka- využití magnetických obrázků, fotek z domova, donesení své oblíbené hračky či knížky; čtení ukázek z knihy o rodině (Jak jsem přišel na svět); nácvik říkanek a zpěv písní o rodině; procvičování barev formou hry Kytička pro maminku; znát pohádky a rozlišovat mezi dobrem a zlem

 Jazyková a literární činnost


Cíl: rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit text; rozvíjet tvořivost – řešení problémů

Realizace: četba knihy Špalíček veršů a pohádek; ukázka z knihy Jak jsem přišel na svět; Děti z Bullerbynu ; poslech pohádky na CD Honzíkova Cesta; nácvik krátkých říkanek o rodině – Moje zlatá maminko, Naše rodina; Táta dupe; nácvik a dramatizace pohádky Boudo, budko; dotváření řešení příběhů a pohádek dětmi

 Grafomotorická výchova


Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjet a zvládat dovednosti v oblasti jemné motoriky; podporovat správný úchop tužky

Realizace: pracovní list – Maminčiny vlasy; průběžné upevňování správného úchopu tužky během spontánního kreslení; nabízení aktivit zaměřených na jemnou motoriku – navlékání korálků, třídění drobných kostiček, …