Každý měsíc v našem vzdělávacím programu má jiné téma, které má podtémata a ty realizujeme v 7 oblastech v nichž máme určen cíl a následnou realizaci pomocí konkrétních aktivit. Nestane se tak, že byste nevěděli co s dětmi děláme a vidíte také kvalitu našich metod a přípravy dítěte pro další studium.

Oblasti v nichž realizujeme vzdělávací program – Osobnostní a sociální výchova, Výtvarné činnosti, Hudební činnosti, Pohybové činnosti, Rozumová výchova, Jazyková a literární činnost, Grafomotorická výchova.

BŘEZNOVÉ TÉMA: JAK SE BUDÍ JARO

PODTÉMATA:

  • Jak se přivolává jaro
  • Vynášení Morany
  • Květiny na louce a zahradě

 Osobnostní a sociální výchova


Cíl: vytvářet prosociální postoje k druhému – rozvíjení sociální citlivosti, tolerance, respektu; umět přijímat ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky – sebehodnocení; obohacovat vzájemnou komunikaci dětí a zajišťovat pohodu těchto vztahů

Realizace: formou společných aktivit, kde je důraz na vzájemnou kooperaci a dodržování pravidel (např. společné výtvarné aktivity a řízené společné hry; čtení prosociální literatury,…); vytváření zdravého prostředí v MŠ; laskavý, ale důsledný přístup k dodržování sociálních pravidel; podpora ke spolupráci a ochotě pomoci při základních činnostech; ukazovat správný vzor chování; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů;

 Výtvarné činnosti


Cíl: naučit děti zvládat jednoduché základní výtvarné činnosti; seznámit děti s alternativními výtvarnými materiály; nacvičit a podporovat správné používání  výtvarných pomůcek; rozvíjet estetický vztah ke světu, životu, kultuře a umění; zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik; rozvíjet tvořivé myšlení a sebevyjádření

Realizace: výroba klíče k otevření jara; malování jarního sluníčka; tvoření jarních květin různými výtvarnými technikami;  výroba „Moranky“ ze dřeva a látky (společná práce); zdobení velikonočních vajíček (ubrousková technika)

 Hudební činnosti


Cíl: zvládat základní hudební dovednosti, rozvíjet kulturně estetické hudební dovednosti; rozvíjet hudebně pohybové činnosti

Realizace: zpěv jarních písní – Voláme Sluníčko, Hřej, Sluníčko, hřej, Vozilo se na jaře, Sluníčko, Jaro dělá pokusy, Šel zahradník do zahrady, Pam, pam, pampelišky, Datel, hra s písní „Mám vajíčko, mám“; doprovázení písní na Orfovy hudební nástroje

 Pohybové činnosti


Cíl: rozvíjet a ovládat pohybový aparát a tělesné funkce, využívat aktivní pohyb; osvojovat si poznatky o přírodním prostředí na jaře; všímat si změn a dění v nejbližším okolí

Realizace: psychomotorická hra Všechno lítá, co peří má, Šlo vajíčko na vandr, Zlatá brána; ptačí tanec; pohybové ztvárnění jarních říkanek; tanečky na písničky „Hřej Sluníčko, hřej a Šel zahradník do zahrady; cviky na protažení těla; pobyt venku, v tělocvičně; lesní pedagogika

 Rozumová výchova


Cíl: osvojovat si poznatky o přírodním prostředí a změnách v přírodě na jaře; osvojit  si znaky jarního období, podpořit a upevnit kulturní zvyky související s příchodem jara (Velikonoce, Morana); procvičit jarní barvy; Osvojovat si poznatky o přírodním prostředí na jaře, procvičovat paměť a matematickou představivost dle věku

Realizace: osvojovat si poznatky o přírodním prostředí a změnách v přírodě na jaře; osvojit  si znaky jarního období, podpořit a upevnit kulturní zvyky související s příchodem jara (Velikonoce, Morana); procvičit jarní barvy; Osvojovat si poznatky o přírodním prostředí na jaře, procvičovat paměť a matematickou představivost dle věku

 Jazyková a literární činnost


Cíl: posilovat radost z objevovaného, probudit zájem a zvídavost, přemýšlet, uvažovat a své myšlenky i úvahy vyjádřit; rozvíjet a kultivovat paměť, pozornost, představivost, fantazii; osvojovat si poznatky o přírodním prostředí na jaře

Realizace: básnička od Františka  Hrubína Jaro; říkanky Přišlo jaro, Z malinkého semínka, Sluníčko, Upletl jsem pomlázku; ukázka z knihy Chaloupka na vršku – Jak se Andulka bála smrtky; četba knížky Jaro je tu!; shlédnutí pohádky Skřítek Racochejl – Jak otvíral jaro, Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily;

 Grafomotorická výchova


Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjet a zvládat dovednosti v oblasti jemné motoriky; podporovat správný úchop tužky

Realizace: práce s drobným materiálem – semínky, peříčky, lepení drobných výřezů/samolepek na velikonoční vajíčka; průběžné upevňování správného úchopu tužky během spontánního kreslení; nabízení aktivit zaměřených na jemnou motoriku – navlékání korálků, třídění drobných kostiček, …