Každý měsíc v našem vzdělávacím programu má jiné téma, které má podtémata a ty realizujeme v 7 oblastech v nichž máme určen cíl a následnou realizaci pomocí konkrétních aktivit. Nestane se tak, že byste nevěděli co s dětmi děláme a vidíte také kvalitu našich metod a přípravy dítěte pro další studium.

Oblasti v nichž realizujeme vzdělávací program – Osobnostní a sociální výchova, Výtvarné činnosti, Hudební činnosti, Pohybové činnosti, Rozumová výchova, Jazyková a literární činnost, Grafomotorická výchova.

ČERVNOVÉ TÉMA: KDYŽ HŘEJE SLUNÍČKO

Podtémata:

  • Zvířátka v ZOO
  • Na louce a na zahradě je nám prima
  • Hurá prázdniny

 Osobnostní a sociální výchova


Cíl: rozvíjet dovednosti důležité k podpoře osobní pohody a pohody prostředí; rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě – získání sebevědomí, sebedůvěry a citové samostatnosti; podporovat dětská přátelství

Realizace: vytváření zdravého prostředí v MŠ; laskavý, ale důsledný přístup k dodržování sociálních pravidel; podpora ke spolupráci a ochotě pomoci při základních činnostech; ukazovat správný vzor chování; správné využití vhodných aktivit a her (viz níže) k naplnění a podpoře těchto cílů; využívat techniky hodnocení a sebehodnocení při práci s dětmi; vytvářet aktivity vedoucí ke spolupráci mezi dětmi

 Výtvarné činnosti


Cíl: vytváření estetického vztahu ke kultuře a umění; rozvíjení výtvarných dovedností a technik; rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné motoriky v přírodním prostředí

Realizace: tvoření zvířátek z otisků ruky, společná práce při vytváření zoologické zahrady, prohlížení knížek s exotickými zvířaty; zdobení kamínku; výroba motýlka z kolíčku; sbírání drobných přírodnin (kamínky, šišky, klacíky) a tvorba obrázků z nich

 Hudební činnosti


Cíl: zvládat základní hudební dovednosti, rozvíjet kulturně estetické hudební dovednosti; umět se vyjadřovat prostřednictvím hudebně pohybových činností, rozvíjet pohybové dovednosti – koordinace pohybů, sladění pohybů s rytmem a hudbou

Realizace: zpěv a pohybové ztvárnění písní V zoologické zahradě, Chytila jsem na pasece motýlka, Beruška, Mravenčí paseka; hra na Orffovy hudební nástroje; spontánní tanec na hudbu

 Pohybové činnosti


Cíl: využívat aktivní pohyb; rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky v přírodním prostředí

Realizace: pohybové ztvárnění říkanky Motýlek, Léto; Pohybové ztvárnění písniček Chytila jsem na pasece motýlka, Beruško půjč mi jednu tečku; pobyt venku a na zahradě (využití prolézaček a míčových her), pobyt v tělocvičně (využití míčových her, padáku, overballů, překážkových drah,…); lesní pedagogika (využívat terénu ke zvládání překážek, pohybové hry)

 Rozumová výchova


Cíl: rozvíjet komunikativní dovednosti verbální i neverbální; vytvářet povědomí o sounáležitosti s rodinou; orientovat se v základních členech rodiny; vědět, kam patřím; orientovat se ve svém místě bydliště a domově; procvičování barev, logického přemýšlení a paměti; povzbuzení dětské fantazie a představivosti, rozlišení dobra a zla

Realizace: komunitní rozhovory: rodina – povídání nad rodinnými fotografiemi (členové, jména, zaměstnání), můj domov (možnosti bydlení, názvy pokojů); moje oblíbená hračka/knížka- využití magnetických obrázků, fotek z domova, donesení své oblíbené hračky či knížky; čtení ukázek z knihy o rodině (Jak jsem přišel na svět); nácvik říkanek a zpěv písní o rodině; procvičování barev formou hry Kytička pro maminku; znát pohádky a rozlišovat mezi dobrem a zlem

 Jazyková a literární činnost


Cíl: rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit text; rozvíjet tvořivost – řešení problémů

Realizace: četba knihy Špalíček veršů a pohádek; ukázka z knihy Jak jsem přišel na svět; Děti z Bullerbynu ; poslech pohádky na CD Honzíkova Cesta; nácvik krátkých říkanek o rodině – Moje zlatá maminko, Naše rodina; Táta dupe; nácvik a dramatizace pohádky Boudo, budko; dotváření řešení příběhů a pohádek dětmi

 Grafomotorická výchova


Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjet a zvládat dovednosti v oblasti jemné motoriky; podporovat správný úchop tužky

Realizace: průběžné upevňování správného úchopu tužky během spontánního kreslení; nabízení aktivit zaměřených na jemnou motoriku – navlékání korálků, třídění drobných kostiček, tvoření obrázků z přírodního materiálu…